ผลตอบแทนสมาชิกPageQQ


สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่สมัครซื้อ-ขายพื้นที่ใช้งานกับ www.pageqq.com

ข้อที่ 1
จากการขายพื้นที่ Wep Hosting 50%
ขายพื้นที่ PageQQ ให้กับทุกคนทั่วโลก ที่ต้องการใช้งาน ไม่จำกัดจำนวนแนะนำการขาย บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่น 50% จากยอดขาย(1,000 บาท) หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อรหัสผู้ที่ท่านแนะนำ รับการตรวจสอบการสมัครและอนุมัติเรียบร้อย

ข้อที่ 2
จากโครงสร้างสมาชิกอัตโนมัติ 1 % 20 ชั้นลึก
เมื่อมีการสมัครสมาชิก ระบบจะนำรหัสที่สมาชิกได้ ไปวางในโครงสร้าง www. ตามรูปแบบ 1 แตก 2 ไล่ลงไป 20 ชั้น เพื่อรับผลประโยชน์ดังนี้
2.1 1 % จากกำไรของการซื้อพื้นที่ ของสมาชิกใหม่ที่อยู่ใต้โครงสร้างครั้งเดียวจนครบ 20 ชั้น
(ได้รับ 0.2 Q=10 บาท จากทุกคน ที่อยู่ในผังโครงสร้างไม่ว่าจะขายพื้นที่เอง หรือทีมงานเกิดการขยาย หรือจาก ระบบ Auto place)
2.2 1% จากกำไรของการรักษา AUTO Service System 300บาท (6Q)ทุกเดือน (ได้รับ 3บาท จาก ทุก user ที่มีการจ่าย AUTO Service System )
*1Q = 50บาท
หมายเหตุ
ระบบจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่ระบบจะตัดเก็บอัตโนมัติจากสมาชิก ที่มีQ ในกล่อง Q โดยให้สมาชิกต้องมีรายได้มากกว่าค่าสมัครซื้อพื้นที่แล้วเท่านั้น (ไม่มีระบบไม่ตัด)

ข้อที่ 3
จากการบริหารทีมสมาชิกที่ดูแลตรง 10%
ได้รับทุกครั้งจากการถอน Q ของสมาชิกที่เราดูแลตรง

ข้อที่ 4 View content (คิดตามสัดส่วนในแต่ละเดือน)
คำนวณเดือนละ 1 ครั้ง
การคิดเรทวิว (Rate view) คิดจาก กำไรรวมทั้งหมดของเดือนในส่วน view เท่านั้น หารด้วย จำนวน view รวมที่ตัดคิด maxview ของทุกคนรวมกัน เช่น กำไร 1 ล้านบาท หารด้วย ยอดวิวรวม 10 ล้าน view = Rate view 10 สตางค์ (ตัวอย่างสมมติ)
การคิดเงิน
Rate view x จำนวน view ที่ได้ = ออกมาเป็นจำนวนเงิน ( Q )
หมายเหตุ
ระบบจะคำนวณวิว จากทุกวิวทุกโพสต์ของเรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 และจะคำนวณเป็นรายได้ แสดงโชว์ในกล่อง Q ของเรา ในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป

ข้อที่ 5
จากการเป็น Center รับ 2%
คุณสมบัติ เบื้องต้นแนะนำตรงติดตัว 100 คน ครบคุณสมบัติแรก แต่ต้องผ่านการสอบและได้รับพิจารนาการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เท่านั้น
center จะได้รับ 2% จากสมาชิก ใต้สายงานลงไป ที่เป็น line of sponser ลงไป ทุกคน ที่มีการถอน Qโดยไม่จำกัด จำนวนคน และ ลำดับชั้น

การจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกข้อให้กับสมาชิกของบริษัทฯ เกิดจากการขายพื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เซิร์ฟ โฟร์ บิช จำกัด หลังจากหักภาษีทุกอย่างแล้ว

#ข้อมูลจากส่วนกลาง Serv4Biz

..........................................

**Benefits for PageQQ Members**

1st benefit: From purchasing Web Hosting 50%.
By selling Clouds Storage Service to any of your friends who are interested to be one of us, after they have been approved as a member, you will receive 50% commission from the sales (฿1,000), after a deduction of withholding tax.

2nd benefit:
1% commission from the automatic membership structure, down 20 levels.
When there's a new member, the system will automatically place the membership number onto the structure of www. as 1 dividing into 2, down for 20 levels, in order receive benefits.
2.1
You will also get 1% from every purchasing of the Clouds Storage Service both, down to 20 levels. (0.2Q = ฿10 received from every purchasing of the Clouds Storage Service that is sold by yourself, or your team, or Auto Place system.)
2.2
Furthermore, by maintaining the Auto Service System, you will also receive 1%, ฿300 (6Q) every month (You will receive 3฿ from all users with a payment of Auto Service System)
* 1Q = ฿50
*Remarks*
The system will not ask for further payment, but atomically deducting from the account of members with Q in a Q box, where members have more incomes than the membership registration fees. (No deduction if no system)

3rd benefit:
You will receive 10% commissions every time a member that you directly take care of withdraws Q out.

4th benefit:
A number of content view will be calculated once a month.
A view rate is calculated from a total profit of the month from the number of view only, divided by a number of view, including maximum view of all members.
For example, a 1 million profit will be divided by 10 million of a total number of view, equal view rate of ฿0.1
*Remark*
The system will calculate the views from all contents, from dates 1-30, showing a commission in a Q box on the 6th of every month.

5th benefit:
A center person will receive 2%
The quality of the center must include having a 100-member in a team that was directly invited to register by a center him/herself, and an examination and approval from the company.
The center will receive 2% from all members who withdraw Q out in all levels under him/her unlimitedly.

All commissions are paid according to the purchase of Clouds Storage Service and others regarding the objectives of the Serv4Biz, Co., Ltd., after a deduction of all withholding taxes.

#Notes from the center of Serv4Biz
..........................................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น